logo  
PaedDr. Viera Janásiková
 
line decor
     PREKLADY A TLMOČENIE > NEMČINA - SLOVENČINA < VÝUČBA NEMČINY A SLOVENČINY
line decor
 
 
 
 

   
PREKLADY

 

Preklady z nemčiny do slovenčiny a zo slovenčiny do nemčiny, rešerše o slovenských firmách, potvrdenia o ovládaní nemeckého jazyka pre jednotlivcov i všetky typy podnikateľských subjektov – živnostníkov, malé firmy, ale i väčšie spoločnosti spolupracujeme s veľkými aj s malými firmami i so zahraničnými firmami

Preklady s overovacou doložkou súdneho prekladateľa i bez overovacej doložky,  právne a ekonomické preklady, technické preukazy, lekárske správy, odborné texty aj bežné texty, www stránky, beletria
prijímanie a odovzdávanie zákaziek: osobne, e-mailom, poštou, kuriérom podľa dohody aj v elektronickej podobe na mediálnych nosičoch zmluvné ceny, zľavy

Právne a ekonomické preklady:

 • výpisy z obchodného a živnostenského registra, živnostenské listy
 • splnomocnenia/ plná moc
 • stanovy akciových spoločností, spoločenské zmluvy
 • mandátne zmluvy,  záložné zmluvy, zmluvy o pôžičke so zriadením záložného práva
 • pracovné zmluvy, zmluvy o poskytovaní poradenských služieb, zmluvy o dielo, zmluvy o prevode akcií, kúpne zmluvy, kúpne zmluvy o pozemkoch, nájomné zmluvy, iné zmluvy
 • potvrdenia z daňového úradu a pre daňový úrad: potvrdenie o postavení daňového subjektu a iné
 • výpisy z registra trestov
 • bezpečnostné listy
 • ponuky tovarov, ponuky zamestnania
 • objednávky
 • faktúry
 • poistky
  doklady pre banky, zdravotné a dôchodkové poisťovne,  daňové úrady: mzdové listy, daňový výmer, výpis zo sociálneho poistenia...

Listiny z matriky narodení, zomrelých a sobášov, iné listiny, doklady a potvrdenia:

 • rodné, sobášne a úmrtné listy
 • výpisy z registra trestov, výpisy o uzavretí manželstva, potvrdenia o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva
 • pracovné zmluvy, kúpne zmluvy
 • maturitné vysvedčenia, vysvedčenia o záverečnej skúške, absolventské diplomy, osvedčenia o získanom vzdelaní
 • výučné listy
 • životopisy, žiadosti o pracovné miesto, dotazníky, formuláre
 • potvrdenie o poberaní prídavkov na dieťa, o príspevku na výchovu, žiadosť o prídavky na dieťa, potvrdenie o hlásení pobytu, potvrdenie o mzde, a o zamestnaní; rozhodnutia/oznámenia dobrozdania
 • faktúry
 • doklady pre banky, poisťovne a daňové úrady: mzdové listy, daňový výmer, výpis zo sociálneho poistenia...

Lekárske správy

Technické texty:

 • veľký technický preukaz motorového vozidla /COC
 • malý technický preukaz motorového vozidla
 • doklad o používaní vozidla
 • návody / manuály

Preklady www stránok

Vypracovanie rešerše o slovenských firmách

Potvrdenia o ovládaní nemeckého jazyka